กิจกรรมที่ 2 : แข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพ (แข่งขันสร้าง Landmark)

สำหรับ “ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว” และ “เจ้าของข้อมูลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว”

กิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพ (แข่งขันสร้าง Landmark)
แข่งขันปักหมุดบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ สำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเที่ยว, ที่พัก, ร้านอาหาร, สปา, มัคคุเทศก์, ร้านของฝากของดีประจำจังหวัดและชุมชน, เจ้าของข้อมูลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
*โปรดติดต่อศูนย์ปฏิบัติการเพื่อขอรับ Username และ Password

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมแข่งขันสร้างเครือข่ายผู้จัดทำข้อมูลดิจิทัลในชุมชน/ท้องถิ่น (แข่งขันเพิ่ม KPI จังหวัด)

สำหรับ "ข้าราชการ" และ "พนักงานของรัฐ"

กิจกรรมแข่งขันสร้างเครือข่ายผู้จัดทำข้อมูลดิจิทัลในชุมชน/ท้องถิ่น (แข่งขันเพิ่ม KPI จังหวัด) สำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ
*โปรดติดต่อศูนย์ปฏิบัติการเพื่อขอรับ Username และ Password

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
Top