ภาพรวมกิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมแข่งขันเล่าเรื่องราว (Storytelling)

สําหรับ"นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป"

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมที่ 2 : แข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพ (แข่งขันสร้าง Landmark)

สำหรับ “ผู้ประกอบการธุรกิจ” และ “เจ้าของข้อมูลในพื้นที่”

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมแข่งขันสร้างเครือข่ายผู้จัดทำข้อมูลดิจิทัลในชุมชน/ท้องถิ่น (แข่งขันเพิ่ม KPI จังหวัด)

สำหรับ "ข้าราชการ" และ "พนักงานของรัฐ"

คลิกชมรายละเอียด

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขัน

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมแข่งขันเล่าเรื่องราว (Storytelling)

สำหรับ “นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป”

แข่งขันสร้างสรรค์เรื่องราวความประทับใจ
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ไปสัมผัสมาแล้วอยากบอกต่อ ในรูปแบบของ Storytelling สำหรับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
Top